Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed 8 CPU 1.840.000 VNĐ/tháng 1.840.000đ
Thành tiền 1.840.000 đ
VAT (10%) 184.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.840.000 đ