Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
PrjctPro 2013 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL 21.849.900 VNĐ/tháng 21.849.900đ
Thành tiền 21.849.900 đ
VAT (10%) 2.184.990 đ
Tổng tiền giỏ hàng 21.849.900 đ