Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL 131.773.000 VNĐ/tháng 131.773.000đ
Thành tiền 131.773.000 đ
VAT (10%) 13.177.300 đ
Tổng tiền giỏ hàng 131.773.000 đ