Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL 94.219.800 VNĐ/tháng 94.219.800đ
Thành tiền 94.219.800 đ
VAT (10%) 9.421.980 đ
Tổng tiền giỏ hàng 94.219.800 đ