Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrCnfgMgrSvrMLStd 2007R3 SNGL OLP NL 3.641.650 VNĐ/tháng 3.641.650đ
Thành tiền 3.641.650 đ
VAT (10%) 364.165 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.641.650 đ