Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrOpsMgrSvrwSQL 2007R2 SNGL OLP NL 30.817.200 VNĐ/tháng 30.817.200đ
Thành tiền 30.817.200 đ
VAT (10%) 3.081.720 đ
Tổng tiền giỏ hàng 30.817.200 đ