Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrOpsMgrSvrMLStd 2007R2 SNGL OLP NL 3.662.700 VNĐ/tháng 3.662.700đ
Thành tiền 3.662.700 đ
VAT (10%) 366.270 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.662.700 đ