Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Internal pro 2.000.000 VNĐ/tháng 2.000.000đ
Thành tiền 2.000.000 đ
VAT (10%) 200.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.000.000 đ