Hướng dẫn cài đặt phần mềm phổ biến trên Linux / Ubuntu

4/03/2015

Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bài viết ” Hướng dẫn cài đặt phần mềm phổ biến trên Linux / Ubuntu ” hy vọng sẽ giúp các bạn biết và cài đặt được một số phần mềm phổ biến nhất trên Linux / Ubuntu

1. Cách cài đặt bộ gõ tiếng Việt:
IBus – Unikey:
– dùng lệnh: sudo apt-get install ibus-unikey
– kích hoạt bộ gõ: im-switch -s ibus
– hoặc: Vào trình đơn System → Administration → Language Support , Ở phần Keyboard input method system (Hệ thống phương thức nhập) chọn ibus.
Ibus-Bogo
– wget -O – http://bogoengine.github.com/debian/stable/installer.sh | sudo sh
– Tham khảo: http://ibus-bogo.readthedocs.org/en…ai-dat-cho-cac-ban-phan-phoi-linux-thong-dung
https://github.com/BoGoEngine/ibus-bogo-python/blob/master/doc/sphinx/install.rst

Xem thêm :2. Cài đặt graphic driver: sudo apt-get install mesa-utils:
– Hoặc (sửa lỗi chụp màn hình bị đen):
– sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
– sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
– Vào System setting và Install update

3. Sửa lỗi không hiển thị hộp thoại khi ấn printscreen trên LinuxMint:
– Vào SystemSeting → Keyboard → Keyboard shortcuts → Custom shortcuts → Thêm Keyboard shortcuts với thông số sau:
– Name: Screenshot
– Command: gnome-screenshot –interactive
– Lưu lại và chụp thử :D

4. Cài Flash cho trình duyệt:
– sudo apt-get install flashplugin-installer

5. Cài đặt ubuntu-tweak:
– sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
– sudo apt-get update && sudo apt-get install ubuntu-tweak

6. Mở thư mục có thể copy và xóa như windows: gksudo nautilus

7. Sửa lỗi không giảm độ sáng màn hình được:
– Run this command: gksu gedit /etc/default/grub
– Change the line GRUB_CMDLINE_LINUX=”” into GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi_osi=Linux”.
– Save the file and quit the text editor.
– Then run: sudo update-grub
– Restart.

8. Sửa lỗi touchpad không hoạt động:
– gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad touchpad-enabled ‘true’
– hoặc:
+ sudo gedit /etc/init.d/touchpad
+ paste code:
– #!/bin/bash
– gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad touchpad-enabled ‘true’
+ Lưu lại
+ sudo chmod +x /etc/init.d/touchpad
+ sudo update-rc.d touchpad defaults

9. Cài đặt FileZilla: 
– sudo add-apt-repository ppa:n-muench/programs-ppa
– sudo apt-get update && sudo apt-get install filezilla

10. Quay phim màn hình:
– sudo apt-get install ffmpeg
– ffmpeg -f x11grab -s wxga -r 25 -i :0.0 -sameq output.mpg

– Hoặc vào Ubuntu Software Center tìm cài đặt Kazam

11. Thêm biểu tượng trên desktop:
– sudo apt-get install –no-install-recommends gnome-panel
– gnome-desktop-item-edit –create-new ~/Desktop
– Chọn từ /usr/bin…

12. Cài đặt Java:
– sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
– sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java7-installer

13. Dùng smile của yahoo trong Pidgin:
– Tải gói smile về máy
– Giải nén file attach và chép vào thư mục “/usr/share/pixmaps/pidgin/emotes/” rồi mở Pidgin lên
– Vào Tools> Preference > Smiley Themes > Chọn theme có tên là tên thư mục vừa tạo.

14. Cài đặt VirtualBox:
sudo sh -c ‘echo “deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian saucy contrib” >> /etc/apt/sources.list’
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add –
sudo apt-get update %% sudo apt-get install virtualbox-4.3

* Dùng USB trong virtualbox
sudo adduser username vboxusers

15. VirtualBox lỗi Kernel driver not installed (rc=-1908):
sudo apt-get update && sudo apt-get install dkms
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup

16. Cài đặt phần mềm chỉnh sửa thời gian khởi động Ubuntu:
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update && sudo apt-get install grub-customizer

17. Clean system:
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get install gtkorphan

18. Chạy Applet trên firefox:
– Gỡ bỏ java plugin trên firefox
– thoát trình duyệt
– chạy lệnh: ln -s /usr/lib/java/jdk1.7.0_15/jre/lib/i386/libnpjp2.so

19. Nâng cấp LibreOffice:
– Thêm vào SoftwareSource: deb http://ppa.launchpad.net/libreoffice/libreoffice-4-1/ubuntu raring main
– sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-4-0
– Trên bản LTS: sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade
– Xem thêm:
https://launchpad.net/~libreoffice/ archive/ppa
http://askubuntu.com/questions/252612/how-do-i-install-libreoffice-4
– sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

20. Cài đặt FF Multiple File Converter:
sudo add-apt-repository ppa:ffmulticonverter/stable
sudo apt-get update && sudo apt-get install ffmulticonverter

21. Cài đặt Gimp:
sudo add-apt-repository ppa:eek:tto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update && sudo apt-get install gimp

22. Download Manager:
http://flareget.com/download/
hoặc cài đặt phần mềm XDMAN giống như IDM

23. Upgrade Firefox:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

24. Cài đặt phần mềm DVD/CD ảo:
sudo add-apt-repository ppa:cdemu/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install gcdemu cdemu-client

25. Phần mềm cắt, ghép file PDF: PDFSAM
sudo apt-get install pdfsam

26. Phần mềm tải và chuyển đổi định dạng YouTube
sudo add-apt-repository ppa:clipgrab-team/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install clipgrab

27. Thêm menu vào chuột phải:
sudo add-apt-repository ppa:nae-team/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install nautilus-refresh (Thêm menu refresh)
sudo apt-get install nautilus-open-terminal (Thêm menu Open in Terminal)
nautilus -q

28. Cài font microsoft
vào Ubuntu Software Center gõ ttf-mscorefonts và install

29. Hiện menu boot sau khi cài Windows sau Ubuntu
– Chạy LiveCD Ubuntu
– gõ lệnh để xem tên ổ đĩa: sudo fdisk -l (phân vùng linux có tên là /dev/sda1)
– sudo mount /dev/sda1 /mnt
– sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot
– sudo grub-install –boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
– Khởi động lại từ ổ cứng, lúc này sẽ boot từ ubuntu
– Vào Ubuntu gõ tiếp lệnh: sudo update-grub để update boot menu.
– Khởi động lại từ ổ đĩa và chọn OS

30. Tạo USB ghost với CloneZilla:
Tải về tại: http://clonezilla.org/downloads.php
Format USB về FAT32 (dung lượng yêu cầu: 200MB)
Gõ lệnh sudo mkdir -p /media/usb; sudo mount /dev/sdb1 /media/usb/
Giải nén và copy toàn bộ gói đã tải về vào thư mục /media/usb (hoặc dùng lệnh: unzip clonezilla.zip -d /media/usb/).
Chạy tiếp lệnh: cd /media/usb/utils/linux
Và cuối cùng: sudo bash makeboot.sh /dev/sdb1

31. Tối ưu pin laptop:
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
sudo apt-get update && sudo apt-get install tlp tlp-rdw
sudo tlp start

32. Phần mềm chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp: Shutter
sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install shutter

33. Link phần mềm tiện ích cho Linux: http://www.makeuseof.com/pages/best-linux-software

36. Cài đặt Lampp trên Linux: (máy chủ php)
+ Cài đặt Apache
sudo apt-get install apache2
Vào http://localhost để kiểm tra kết quả, nếu không được thì chạy lệnh sudo service apache2 restart
+ Cài đặt PHP:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
Khởi động lại apache: sudo service apache2 restart
Để kiểm tra PHP bạn tạo một file info.php trong thư mục /var/www (đây là webroot mặc định của Apache): <?php phpinfo();?>
+ Cài đặt MySQL:
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Trong quá trình cài đặt hỏi mật khẩu thì phải nhập mật khẩu vào.
+ Cài đặt PHPMyAdmin:
sudo add-apt-repository ppa:nijel/phpmyadmin
sudo apt-get update && sudo apt-get install phpmyadmin
Trong quá trình cài đặt, phần mềm hỏi chọn webserver thì chọn Apache2.
Hỏi muốn cấu hình PHPMyAdmin thì chọn Yes, nhập mật khẩu MySQL vào.
Khởi động lại Apache.
+ Kích hoạt module rewrite module:
sudo a2enmod rewrite
Khởi động lại Apache.
+ Cài đặt cURL:
sudo apt-get install php5-curl
Khởi động lại Apache.
+ Nếu không rewrite được sau khi cài đặt thì thực hiện:
– sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
– Sửa AllowOverride None thành AllowOverride All
+ Đổi thư mục WebRoot mặc định của Apache:
– sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
– sửa lại các chỗ /var/www/ thành thư mục mới, lưu lại rồi khởi động lại Apache
+ Sửa lỗi: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
– sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
– Thêm ServerName localhost vào cuối tệp và lưu lại
– Khởi động lại apache
+ Không cho apache chạy khi khởi động:
sudo update-rc.d -f apache2 remove
+ Chạy apache khi khởi động:
sudo update-rc.d apache2 defaults
+ PhpMyAdmin logout sau 24 phút:
– Đổi tệp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php thành /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
– Thêm $cfg[‘LoginCookieValidity’] = 60 * 60 * 12; vào cuối tệp
– Mở tệp: /etc/php5/apache2/php.ini và sửa giá trị của: session.gc_maxlifetime = 43200
+ Login PHPMyAdmin with NO PASSWORD:
– Đổi mật khẩu MySQL thành null (No Password)
service mysql stop
mysqld_safe –skip-grant-tables &
mysql -u root

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD(“YOUR-NEW-ROOT-PASSWORD”) where User=’root’;
mysql> flush privileges;
mysql> quit

service mysql stop
service mysql start
mysql -u root -p
– Mở tệp: /etc/phpmyadmin/config.inc.php tìm dòng // $cfg[‘Servers’][$i][‘AllowNoPassword’] = TRUE; bỏ 2 dấu // đi

+ Bỏ hiển thị trang đăng nhập khi vào PHPMyAdmin:
– Mở tệp: /etc/phpmyadmin/config.inc.php
– Tìm dòng: $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’;
– Thay bằng:
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘config’; //Default is cookie
$cfg[‘Servers’][$i][‘user’] = ‘root’;
$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ”;
$cfg[‘Servers’][$i][‘nopassword’] = true; //Default is false
$cfg[‘Servers’][$i][‘AllowNoPassword’] = true; //Default is false
+ Lỗi Mcrypt không chạy:
sudo ln -s /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini /etc/php5/mods-available
sudo php5enmod mcrypt
sudo service apache2 restart

37. Global menu cho Netbeans:
+ Trong netbeans: Vào menu Tools -> Plugins
+ Nhấp vào tab Setting, thêm 1 Update.
+ Gõ Name: Java Ayatana
+ Thêm URL: http://java-swing-ayatana.googlecode.com/files/netbeans-catalog.xml
+ Vào tab Available Plugins tab chọn Update Newest.
+ Tìm và cài đặt Java Ayatana
+ Khởi động lại Netbeans là xong.
38. Chuyển thành giao diện Java Meta cho netbean:
+ Mở tệp: /home/linux/netbeans-7.3.1/etc/netbeans.conf
+ Thay phần netbeans_default_options thành dòng dưới:
netbeans_default_options=”-J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-XX:permSize=32m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true -J-Dsun.zip.disableMemoryMapping=true -J-Dswing.aatext=true -J-Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd –laf Metal”
39. Chình định dạng ngày trên Panel Ubuntu: 
gsettings set com.canonical.indicator.datetime time-format custom && gsettings set com.canonical.indicator.datetime custom-time-format ‘%a %d/%m/%y, %H:%M’

40. Remove 1 repository:
sudo add-apt-repository –remove ppa:eek:ndrej/php5

41. Cài đặt Xtreme Download Manager:
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps
sudo apt-get update
sudo apt-get install xdman
———————————
Addon bắt link cho Firefox:
Cài đặt file này từ trình duyệt: http://localhost:9614/xdmff.xpi
Addon bắt link cho Chrome:
Go to System Settings > Network > Network Proxy > Select Automatic in Method and paste http://localhost:9614/proxy.pac

42. Cài đặt Eclipse mới nhất.
+ Tải về từ trang chủ eclipse.
+ Giải nén và move vào /opt/: sudo mv eclipse /opt/
+ Tạo file .desktop: sudo gedit /usr/share/applications/eclipse.desktop sau đó dán đoạn sau vào:
[Desktop Entry]
Name=Eclipse
Type=Application
Exec=/opt/eclipse/eclipse
Terminal=false
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Comment=Integrated Development Environment
NoDisplay=false
Categories=Development;IDE
Name[en]=eclipse.desktop

+ Create a symlink in /usr/local/bin using:
cd /usr/local/bin
sudo ln -s /opt/eclipse/eclipse
+ Chạy eclipse: /opt/eclipse/eclipse -clean &
* Nếu lỗi Permision thì:
Exec=/opt/eclipse/eclipse
sudo ln -s /opt/eclipse/eclipse
sudo chmod +x /opt/eclipse/eclipse
+ Copy file thực thi ra desktop:
cp /usr/share/applications/eclipse.desktop /home/linux/Desktop
Sau đó kích chuột phải chọn Properties và nhấp vào Allow executing…
+ Lỗi: Faild libGL.so: sudo apt-get install libgl1-mesa-dev
+ Sửa thanh toolbar nhỏ lại:
– Mở tệp: gedit ~/.gtkrc-2.0
– Dán đoạn sau vào:
style “compact-toolbar”{
GtkToolbar::internal-padding = 0
xthickness = 1
ythickness = 1
}

style “compact-button”{
xthickness = 0
ythickness = 0
}

class “GtkToolbar” 
style “compact-toolbar”
widget_class “*<GtkToolbar>*<GtkButton>” 
style “compact-button”

43. Cài đặt geany:
sudo add-apt-repository ppa:geany-dev/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install geany

Cài đặt plugin: 
sudo apt-get install geany-plugin-{pluginname}
Xem danh sách plugin: apt-cache search geany

44. Cài đặt gtk+ library dev c++:
sudo apt-get install libgtk-3-dev

45. Cài đặt Teamviewer trên ubuntu 13.10 64bit:
sudo dpkg –add-architecture i386
sudo apt-get update

Hoặc:
sudo apt-get install libc6:i386 libgcc1:i386 libasound2:i386 libfreetype6:i386 zlib1g:i386 libsm6:i386 libxdamage1:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxrender1:i386 libxtst6:i386

46. Lệnh quickly design lỗi không mở được designer:
sudo add-apt-repository ppa:jfi/test
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade 

47. Lỗi luôn hiển thị file & folder ẩn:
dconf-editor
Enter and then:
org->gtk->settings->file-chooser
uncheck show-hidden

48. Cài đặt Wine 1.7
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install wine1.7

49. Cài đặt QTCreator để lập trình gui với C++:
– Cài đặt trình biên dịch tệp thực thi cho Windows trên Linux:
+ git clone https://github.com/mxe/mxe.git
+ cd mxe && make qt
+ Nếu báo lỗi bison thì:
sudo apt-get install autoconf automake bash bison bzip2 cmake flex gettext
git g++ intltool libffi-dev libtool libltdl-dev
libssl-dev libxml-parser-perl make openssl patch perl
pkg-config scons sed unzip wget xz-utils

(On 64-bit Debian, install also: sudo apt-get install g++-multilib libc6-dev-i386)

+ Trong thư mục ứng dụng C++:
* export PATH=/home/linux/mxe/usr/bin:$PATH
* /home/linux/mxe/usr/i686-pc-mingw32/qt/bin/qmake && make
* sẽ được file thực thi *.exe trong thư mục release.

50. Remove all file installed:
sudo find / -iregex “.*jdownloader.*” -exec rm -R ‘{}’ ;

51. Cài đặt phần mềm xem thông tin hệ thống (giống CPU-Z):
sudo add-apt-repository ppa:nemh/gambas3
sudo add-apt-repository ppa:i-nex-development-team/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install i-nex

Chạy lệnh i-nex và xem

Chúc các bạn thành công!

Từ khóa:

cài đặt phần mềm

Linux / Ubuntu

linux ubuntu download

linux ubuntu là gì

linux ubuntu iso

 

Rate this post

About admin

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0