Thẻ Lĩnh vực nào nên thuê máy chủ server

Lĩnh vực nào nên thuê máy chủ server

Tại sao cần sử dụng máy chủ và lĩnh vực nào nên thuê máy chủ server? Máy chủ chuyên dụng là một máy chủ vật lý chỉ có thể sử dung làm hệ thống lưu trữ dữ liệu web server, email server,… Máy chủ này được dùng để lưu trữ website và các dữ liệu …